LinkedIn is het grootste online professionele netwerk. Je kunt LinkedIn gebruiken om de juiste baan of stageplaats te vinden, connecties aan te gaan met professionele relaties en deze band te versterken, en de vaardigheden te leren die je nodig hebt voor een succesvolle carrière. In Suriname is LinkedIn nog niet zo populair, maar in Nederland wordt het actief gebruikt. Wil je graag gaan werken naast of na je studie? Zorg er dan voor dat je LinkedIn-profiel up to date is! Nog geen account? Maak nu een account aan via linkedin.com